பாலில் இருந்து பாலாடைக் கட்டியை எவ் வழிமுறையில் பெறுவாய்? விளக்கவும்,

asked 2022-11-24 15:33:43 +0000

shrinivasan gravatar image

பாலில் இருந்து பாலாடைக் கட்டியை எவ் வழிமுறையில் பெறுவாய்? விளக்கவும்

What method will you employ to separate cheese (paneer) from milk? Explain.

edit retag flag offensive close merge delete