‘அல் ஹிலால்’ என்ற வார செய்தித்தாளை ஆரம்பித்தவர் யார்?

asked 2022-11-08 16:59:40 +0000

shrinivasan gravatar image

‘அல் ஹிலால்’ என்ற வார செய்தித்தாளை ஆரம்பித்தவர் யார்?

Al-Hilal', a weekly newspaper was started by whom?

edit retag flag offensive close merge delete