காதலை கற்பனை செய்து பாடும் போது அதற்குரிய நிலம்,பொழுது,பறவை,விலங்கு,பூ,மரம் ஆகியவை ----ஆகும்

asked 2022-07-05 07:39:56 +0000

Vidhya gravatar image

காதலை கற்பனை செய்து பாடும் போது அதற்குரிய நிலம்,பொழுது,பறவை,விலங்கு,பூ,மரம் ஆகியவை ----ஆகும்

edit retag flag offensive close merge delete