ஆக்சாலிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

asked 2022-07-05 06:08:01 +0000

Vidhya gravatar image

ஆக்சாலிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

edit retag flag offensive close merge delete