பிளாஸ்டிக்கை மட்டுமே உண்ணும் புழுக்களை எந்த நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்?

asked 2022-06-29 07:32:05 +0000

Vidhya gravatar image

பிளாஸ்டிக்கை மட்டுமே உணவாக உண்ணும் புழுக்களை எந்த நாட்டு பல்கலைக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்?

edit retag flag offensive close merge delete