உலக அளவில் அதிக மாசு கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு எத்தனையாவது இடம்?

asked 2022-06-29 07:18:51 +0000

Vidhya gravatar image

உலக அளவில் அதிக மாசு கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு எத்தனையாவது இடம்?

edit retag flag offensive close merge delete