நதிகள் - துயரம்

asked 2022-06-28 16:59:05 +0000

shrinivasan gravatar image

Sorrow Rivers of India

வங்கத்தின் துயரம் - தாமோதர்

கோவாவின் துயரம் - மண்டோவி

கர்நாடகாவின் துயரம் - டோனி

அஸ்ஸாம் - பிரம்மபுத்ரா

பீகார் - கோஸி

Sorrow of Bengal- Damodar river.

Sorrow of Assam- Bharmaputra river.

Sorrow of Karnataka- Doni river.

Sorrow of Bihar- Kosi river.

Sorrow of Odisha- Mahanadi river.

edit retag flag offensive close merge delete