தாவரவியல் பெயர்கள்

asked 2022-06-28 16:27:34 +0000

shrinivasan gravatar image

அ. அல்லியம் சட்டைவம் - வெங்காயம்

ஆ. காக்கஸ் நியூசிபெரா - தேங்காய்

இ. காரிகா பப்பாயா - பப்பாளி

ஈ. ஜிஞ்சிபர் அஃபிஸினேல் - இஞ்சி

edit retag flag offensive close merge delete