சிம் கார்டுகள், கணினிகள், ATM கார்டு போன்றவைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிப்புகள் எவற்றால் ஆனவை.

asked 2022-06-28 16:23:06 +0000

shrinivasan gravatar image

சிம் கார்டுகள், கணினிகள், ATM கார்டு போன்றவைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிப்புகள் எவற்றால் ஆனவை.

edit retag flag offensive close merge delete