இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் என்பது ?

asked 2022-02-24 10:59:45 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 13:25:49 +0000

shrinivasan gravatar image

இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் என்பது ?

Which is called Indian Saltpeter?

edit retag flag offensive close merge delete