பிரிக்ஸ் (BRICS) என்றால் என்ன?

asked 2022-02-24 10:46:13 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 14:48:15 +0000

shrinivasan gravatar image

பிரிக்ஸ் (BRICS) என்றால் என்ன?

what is BRICS?

edit retag flag offensive close merge delete