ஜி பி ஆர் எஸ் (GPRS) தொழில்நுட்பத்தின் பயன் யாது?

asked 2022-02-24 10:43:59 +0000

Geetha gravatar image

updated 2022-03-02 15:02:17 +0000

shrinivasan gravatar image

ஜி பி ஆர் எஸ் (GPRS) தொழில்நுட்பத்தின் பயன் யாது?

what is the use of GPRS technology?

edit retag flag offensive close merge delete