இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு கிராம பஞ்சாயத்துகளை அமைத்துக்கொள்ள வகை செய்துள்ளது?

asked 2022-02-10 10:19:34 +0000

MadZone gravatar image

இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு கிராம பஞ்சாயத்துகளை அமைத்துக்கொள்ள வகை செய்துள்ளது?

Which article of the Constitution of India gives provision to set up village panchayats?

edit retag flag offensive close merge delete