தேசிய தொலையுணர்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம் எது?

asked 2022-02-10 10:01:37 +0000

MadZone gravatar image

தேசிய தொலையுணர்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம் எது?

Where is the National Remote Sensing Centre located?

edit retag flag offensive close merge delete